ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

Подготовка на кандидатури за безвъзмездна финансова помощ с цел реализация на инвестиционните и развойни проекти на частни фирми регистрирани в България  

 Обхват и методология:

Управление на спечелени проекти


•цялостно управление на процеса по изпълнение на спечеления проект.
•управление на комуникацията между институцията, управляваща финансирането и фирмата-бенефициент по проекта.
•управление на всички стъпки по изпълнение на проекта изисквани от институцията, управляваща финансирането.
•подготовка на всички експертни документи изискуеми от финансиращата институция с цел изплащане на безвъзмездната помощ.
•консултиране относно правилата за осчетоводяване на проекта.
•подготовка на цялостно отчитане на вече изпълнения проект до изплащане на безвъзмездната помощ.

С цел усвояване на безвъзмездна финансова помощ от самата структура:

С цел реализация на услуги и продукти по проекти на централната и местната власт, финансирани с европейски фондове  


• проучване продукта и услугата, която фирмата предлага чрез разговори с мениджърския и техническия екип на фирмата.
•анализ на приложението на този продукт или услуга във всички планирани от държавата проекти за финансиране с европейски фондове /инфраструктурни проекти, проекти за техническо консултиране, проекти за информационни системи и т.н./.
•анализ на приложението на този продукт или услуга във всички допустими за финансиране с европейски фондове инвестиции, които местната власт може да включи в свои проекти /строителство, услуги и т.н./.  
•списък с проекти и допустими за финансиране с европейски фондове инвестиции, в които продуктът или услугата на фирмата имат приложение.  
•за всеки проект и област, в които продуктът и услугата може да се „продаде” и „плати” с европейски фондове, описание на институцията, която управлява фондовете, механизъм на участие на фирмата, /различен в зависимост от това дали проектът се управлява от централната или местната власт/, общ размер на европейското финансиране определено по проект или област, начини на модифициране на продукта или услугата, така че да може да се развие бизнес, финансиран с европейски фондове.